جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه

معرفی جشنواره 

  • مرحله 1. ثبت موضوع

  • مرحله 2. ارزیابی داوری

  • مرحله 3. نظرسنجی

  • مرحله 4. انتشار نتایج

 

به توجه به آنکه پاسخ دهی به سوالات پرسشنامه ثبت موضوع، نیازمند دقت و تفکر است لذا متن سوالات ثبت موضوع و پرسشنامه آن جهت دانلود قرار داده شده است. شما میتوانید پس از دریافت فرم و با صرف زمان کافی، پاسخ دقیق سوالات را آماده نموده سپس به سایت مراجعه کرده و پاسخ هایتان را در سایت وارد نمایید.

 

دانلود نسخه الکترونیک فرم ثبت موضوع