جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه

عملکرد نوآورانه 

  • مرحله 1. ثبت موضوع

  • مرحله 2. ارزیابی داوری

  • مرحله 3. نظرسنجی

  • مرحله 4. انتشار نتایج

 

تعریف نوآوری

نوآوری فرایند به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید و تبدیل آن به محصول، خدمت یا روش عملیاتی مفید و ارزش آفرین می باشد.

 

عملکرد نوآورانه

بکارگیری ایده های نوین در راستای حل مشکلات و چالشهای موجود و در جهت ایجاد هم افزایی، ارتقاء کارایی و افزایش اثربخشی با ارائه نتایج و دست آوردهای مشخص در کلیه حوزه های علمی و اجرایی میباشد.