جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه

موضوعات جشنواره 

 • مرحله 1. ثبت موضوع

 • مرحله 2. ارزیابی داوری

 • مرحله 3. نظرسنجی

 • مرحله 4. انتشار نتایج


موضوع فصلهای جشنواره در سال 1396

 • موضوع فصل اول: کارآمدی
 • موضوع فصل دوم: چابک سازی

موضوع فصلهای جشنواره در سال 1395

 • موضوع فصل اول: رعایت حقوق دیگران
 • موضوع فصل دوم: ارتقاء کارآمدی

موضوع فصلهای جشنواره در سال 1394

 • موضوع سه ماهه اول: رضایت شغلی - با محور: روش های جدید ارزشیابی
 • موضوع سه ماهه دوم: خلق منابع جدید - با محور: ايجاد جريان ارزش افزوده
 • موضوع سه ماهه سوم: کسب جایگاه جدید در حوزه های علمی و اجرایی - با محور : هویت ملی و حمیت دانشگاهی