جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه

برنامه زمانبندی 

  • مرحله 1. ثبت موضوع

  • مرحله 2. ارزیابی داوری

  • مرحله 3. نظرسنجی

  • مرحله 4. انتشار نتایج

 

شرح برنامه زمانی جشنواره در سال 1396

فصل دوره ثبت موضوعات دوره داوری دوره نظرسنجی عمومی اعلام لیست نتایج
اول 30 فروردین تا 15 اردیبهشت 23 اردیبهشت تا 25 خرداد 15 تیر تا 25تیر 15مرداد تا  30مرداد
دوم 29 مهر تا 13 آبان 20 آبان تا 10 آذر 20آذر تا 30 آذر 5 دی تا 25 دی

 

 

 
شرح برنامه زمانی جشنواره در سال 1395
فصل دوره ثبت موضوعات دوره داوری دوره نظرسنجی عمومی اعلام لیست نتایج
اول 15 تیر تا اول مرداد 5 مرداد تا 30مرداد 11 شهریور تا 19 شهریور 26 شهریور تا  30شهریور 
دوم 14 مهر تا 4 آبان 5 آبان تا 25آبان 6 آذر تا 25 آذر  1 دی تا 5دی

 

 

 

شرح برنامه زمانی جشنواره در سال 1394

فصل دوره ثبت موضوعات دوره داوری دوره نظرسنجی عمومی اعلام لیست نتایج
اول       ا شهریور تا  5 شهریور
دوم 5 شهریور تا 31  شهریور 1مهر تا  20مهر 21 مهر تا 5 آبان 6 آبان تا  10 آبان
سوم 10 آبان تا 5 آذر 6 آذر تا  26آذر 26 آذر تا  10 دی 11 دی تا  24 دی

 

بررسی در شورای دانشگاه و اعلام نتايج در اسفند ماه